• تماس: 8-7795555 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

تزریق گازی

سری 200

کلر، دی اکسید سولفور:دارای ظرفیت تزریق از 5 کیلوگرم بر ساعت 250pound/day

آمونیاک: دارای ظرفیت تزریق تا حداکثر 2000 گرم بر ساعت 100pound/day

امکان ارائه همراه با اکچوایتور (سازگار با همه ی برندهای معتبر برای توقف اضطراری)

کلر، دی اکسید سولفور 250pound/day(5kg/hr)

آمونیاک 100pound/day(2000gr/hr)

امکان ارائه همراه با اکچوایتور (سازگار با همه ی برندهای معتبر برای توقف اضطراری)

سری 300

کلر، دی اکسید سولفور : ظرفیت تزریق از 12 گرم بر ساعت 0.6pound/day تا 10 کیلوگرم بر ساعت 500pound/day

آمونیاک: ظرفیت تزریق تا حداکثر 5 کیلوگرم بر ساعت 250pound/day

امکان ارائه همراه با اکچوایتور (سازگار با همه ی برندهای معتبر برای توقف اضطراری)

امکان ارائه با آلارم برای نمایش "اتمام گاز"

سری 500

کلر، دی اکسید سولفور: دارای ظرفیت تزریق از 30 گرم بر ساعت 1.5pound/day تا 2000 گرم بر ساعت 100pound/day

آمونیاک: دارای ظرفیت تزریق تا حداکثر 1000 گرم بر ساعت 50pound/day

امکان ارائه همراه با اکچوایتور (سازگار با همه ی برندهای معتبر برای توقف اضطراری)

سری 700/750

کلر، دی اکسید سولفور: دارای ظرفیت تزریق از 10 کیلوگرم بر ساعت 500pound/day

آمونیاک: دارای ظرفیت تزریق تا حداکثر 5 کیلوگرم بر ساعت 250pound/day

امکان ارائه همراه با اکچوایتور (سازگار با همه ی برندهای معتبر برای توقف اضطراری)

سری 800

کلر، دی اکسید سولفور : دارای ظرفیت تزریق از 75 گرم بر ساعت 4pound/day تا 2000 گرم بر ساعت 100pound/day

سری 900

کلر، دی اکسید سولفور : دارای ظرفیت تزریق از 75 گرم بر ساعت 4pound/day تا 10 کیلوگرم بر ساعت 500pound/day

آمونیاک: دارای ظرفیت تزریق تا حداکثر 5 کیلوگرم بر ساعت 250pound/day

وکیوم رگلاتور دارای امکان تغییر مسیر است، می تواند به صورت 2تایی برای جریان بیوقفه خوراک استفاده شود.

امکان ارائه همراه با اکچوایتور (سازگار با همه ی برندهای معتبر برای توقف اضطراری)

سری 3000

کلر، دی اکسید سولفور:

دارای ظرفیت تزریق از 80 کیلوگرم بر ساعت 4000pound/day

دارای ظرفیت تزریق از 150 کیلوگرم بر ساعت 8000pound/day

دارای ظرفیت تزریق از 200 کیلوگرم بر ساعت 10000pound/day

آمونیاک:

دارای ظرفیت تزریق تا حداکثر 20 کیلوگرم بر ساعت (1000 pound/day)

سری 6000

کلر : دارای ظرفیت تزریق از 30 گرم بر ساعت 1.5pound/day تا 2000 گرم بر ساعت 100pound/day

آمونیاک: دارای ظرفیت تزریق تا حداکثر 1000 گرم بر ساعت 50pound/day


  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
دانلود اطلاعات فنی محصول