• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

آنلاين

  • EMEC

  • پروپ اندازه گيری
  • سيستم اندازه گيری
  • Hydroinstrument

  • دو نوع آناليزر باقی مانده
  • دارای 2 سری RAH-210 , RAH-250
  • اندازه گيری به صورت پوسته