• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

اندازه گيری

  • online

  • Emec
  • Hfscientific
  • Hydroinstrument
  • آزمايشگاهی

  • اساس عملکرد:نفلومتری
  • زمان پاسخ گويی: کمتر از 6 ثانيه
  • دارای سیستم شستشوی اسیدی