• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

اندازه گيری

تزريق

  • EMEC

  • نیاز به تزریق خیلی دقیق سیال
  • کنترل تزریق سیال توسط رایانه
  • Hydroinstrument

  • شامل نازل ونتوری و دستگاه اندازه گیری
  • تنظیم و کنترل میزان تزریق با حرکت شیر کنترل