• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
 • |
 • Email: info@exirtejarat.com

تزريق

 • جامد

 • تزريق پر کلرين
 • تزريق پلی الکتروليت
 • گاز

 • تزريق گازی
 • ديواری تمام سری
 • کابينت زمينی
 • لوتوس

 • تزریق دی اکسید کلر
 • آماده سازی در محل