• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

سيستم های قطع سریع گاز کلر

شرکت ChlorGaurd عدم رعایت استانداردهای لازم سبب ورود گاز کلر و سایر گازهای سمی به محیط زیست می شود که اثرات زیان باری را به دنبال دارد. نشت گاز کلر نه تنها به تجهیزات و بلکه به پرسنل و سایر افراد نیز آسیبهای جدی میزند. برای مثال قرار گرفتن در معرض 100-150 ppm از گاز کلر به مدت 5-10 دقیقه میتواند منجر به مرگ شود. نگهداری و استفاده از گاز کلر نیازمند اندازه گیری کارآمد و ایمن است. شیرهای ایمنی قطع سریع گاز میتواند راه حل مناسبی برای این مشکلات و احتمالات باشد.
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
  • نمای بزرگتر
دانلود اطلاعات فنی محصول