• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
  • |
  • Email: info@exirtejarat.com

پروب های اندازه گیری

کنترل میزان دوزینگ تا حد زیادی به دقت، زمان پاسخ دهی و قرائت بدون نوسان پروبهای نصب شده وابسته است. بنابراین چگونگی کنترل و عملکرد پمپ تابعی از کیفیت تجهیزات اندازه گیری است. علاوه بر این، بیشترین تنش مکانیکی سیستم متوجه پروب ها است. پرواضح است که استفاده از سیستم های اندازه گیری و پروبهای با کیفیت و قابل اعتماد در رسیدن به میزان دوزینگ صحیح بسیار حائز اهمیت است.

کنتور