• تماس: 8 - 55 55 95 77 021
 • |
 • Email: info@exirtejarat.com

دستگاه لوتوس

دستگاه لوتوس یک دستگاه تولیدی اکسید کلر در محل بوده که توانایی تزریق کنترل دی اکسید کلر را برای گندزدایی و ضد غفونی کردن آب به عهده دارد. دی اکسید کلر از محلول رقیق شده اسید هیدروکلریدریک (HCL %9) و سدیم کلریک (Naclo2) با غلظت 7.5 % تولید می شود.

دی اکسید کلر تولید شده توسط لوتوس قابلیت تنظیم میزان تزریق به صورت تناسبی و با توجه به SetPoint وارد شده و میزان گردش جریان آب را دارد. سپس داخل جریان آب تزریق می شود.

بنابراین به مخزن جمع آوری دی اکسید کلر خارج از این سیستم نیاز نمی باشد. لوتوس طوری طراحی شده که واکنش اصلی برای تولید دی اکسید کلر در محل و در راکتور مربوطه انجام می پذیرد و شیرهای چند منظوره در نقاط تزریق مواد اولیه به راکتور مسئولیت ایمنی راکتور را به عهده دارند.

مواد شیمیایی پایه داخل مخزن ها و در طول واکنش به راکتور منتقل می شوند. سطح سوئیچهای یکپارچه موجود در زمانی که مخازن خالی هستند موجب توقف کارکرد دستگاه می شود.

 • ضربات به محل
 • تولید CLO2 در محل
 • ورودی Stand-by
 • ورودی از کنترل دبی جریان
 • ورودی کنترل جریان (آلارم سطح)
 • پمپ و سنسور جریان خروجی SEFL
 • ورودی کنترل سطح مخازن (آلارم سطح)
 • استفاده از محصول وجود آمده در زمان تزریق
 • ذخیره اطلاعات به طور مداوم و به همراه سیستم ذخیره
 • تولید و تزریق CLO2 براساس اطلاعات دریافتی از میزان عبور جریان آب (کنترل پالسی)
 • تولید و تزریق CLO2 براساس اطلاعات دریافتی از میزان عبور CLO2 اندازه گیری شده

مدل های دستگاه :

 • Lotus A : واکنش در فشار کنترل شده
 • Lotus B : واکنش در فشار محیط

دانلود اطلاعات فنی محصول